Siirry sisältöön

Kaavoitus

Kaavoitus hoitaa maankäytön suunnitteluun mm. kaavoitukseen, liittyviä asioita.

Kaavoituskatsaus 2022-2023

Kaavoitusasioissa yhteyshenkilönä

Ajantasainen asemakaava

Hattulan kunnan ajantasa-asemakaavan kartta aukea alla olevan linkin kautta:

Zoomaa kaavakarttaa, klikkaamalla hiiren vasemmalla painikkeella tutkittavan alueen päällä, saat esiin kaavamääräykset

Hattulan ajantasa-asemakaava

Yleiskaavat

Hattulan kunnan keskeisten alueiden osayleiskaava kattaa Parolan taajaman ja sen lähiympäristön.

Voimassa olevia osayleiskaavoja ovat lisäksi muun muassa Lehijärvien – Armijärven osayleiskaava sekä merkit ja Lepaan osayleiskaava sekä Hattulan eteläosien rantaosayleiskaava:
Hattula_Eteläosien rantaoyk_Karttalehti1_Voimaantulo 26.8.2010 ja 24.11.2011
Hattula_Eteläosien rantaoyk_Karttalehti2_Voimaantulo 26.8.2010
Hattula_Eteläosien rantaoyk_Karttalehti3_Voimaantulo 26.8.2010
Hattula_Eteläosien rantaoyk_Karttalehti4_Voimaantulo 26.8.2010
Hattula_Eteläosien rantaoyk_Merksel_Voimaantulo 26.8.2010 ja 24.11.2011

Kuulutus: Lepaan suunnan osayleiskaava

Lepaan suunnan osayleiskaavan luonnos

Osayleiskaavan tavoitteena on osoittaa suunnittelualueella sen luontaisiin ominaisuuksiin ja nykykäytön huomioon ottavat päämaankäyttömuodot. Osayleiskaavalla luodaan puitteet rakentamisen sijoittumiselle ja maankäytön kehittämiselle noin 20 vuoden aikajaksolla. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja tyypiltään rakenneosayleiskaavana.

Elinvoimalautakunta hyväksyi 29.11.2022 osayleiskaavan luonnoksen ja sen valmisteluaineiston asetettavaksi nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Osayleiskaavan valmisteluaineisto, kaavaluonnos ja keskeiset selvitykset ovat nähtävillä Hattulan kunnanvirastolla (os. Pappilanniementie 9, Hattula) työpäivinä klo 9-15 ajalla 12.12.2022 – 22.1.2023.

Kaava-asiakirjoihin on mahdollisuus tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa: https://www.hattula.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/. Osayleiskaavan valmistelu jatkuu keväällä, jolloin laaditaan varsinainen kaavaehdotus.  Myös selvityksiä täydennetään kevään 2023 aikana.

Mielipiteensä valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta voivat esittää ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisulla on vaikutusta ja kaikki kunnan jäsenet. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Hattulan kunta, kaavoitus Pappilanniementie 9, 13880 HATTULA tai sähköpostitse: toimisto.tekninen@hattula.fi viimeistään 22.1.2023 klo 15:00.

Osayleiskaavaa esitellään yleisölle Tyrvännön kylätalolla 14.12.2022 alkaen klo 17:00. Tervetuloa!

HATTULAN KUNTA

Elinvoimalautakunta 29.11.2022

Lepaan_suunnan_OYK_Luonnos_kaavakartta

Lepaan Suunnan OYK luonnos Selostus

Kulttuuriymparistöselvitysten analyysi

Kulttuuriymparistöt kartalla

Luontoselvitysten analyysi

Luontoalueet kartalla

Liikenteen kehittämiskohteet kartalla

Lepaan suunnan osayleiskaavan vireille tulo ja Poransaaren asemakaavaehdotus

Lepaan suunnan osayleiskaavan vireille tulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo

Hattulan kunnanhallitus päätti 10.1.2022 asettaa Lepaan suunnan (Rahkoila – Lepaa – Petäys) osayleiskaavan vireille. Yleiskaavoitettava alue kattaa Tyrvännöntien vyöhykkeen lähialueineen Rahkoilan liittymästä Petäykseen.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on MRL:n 62 ja 63 pykälien mukaisesti nähtävillä 16.5.2022 alkaen Hattulan kunnan virastossa (os. Pappilanniementie 9, Hattula) työpäivinä klo 9-15. Kaava-asiakirjoihin on mahdollisuus tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa: https://www.hattula.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/

OAS on täydentyvä asiakirja, jota täydennetään tarpeen mukaan työn aikana. Mahdolliset huomautukset OAS:n sisällöstä tulee toimittaa viimeistään 17.6.2022 klo 15:00 osoitteeseen Hattulan kunta, kaavoitus Pappilanniementie 9, 13880 HATTULA tai sähköpostitse: toimisto.tekninen@hattula.fi.

Osayleiskaavasta järjestettiin tiedotustilaisuus 17.5.2022 klo 17:00 Tyrvännön kylätalolla, Tyrvännöntie 1000, tilaisuuden esittelyaineisto: Lepaan_suunnan-osayleiskaava-YLEISÖTILAISUUDEN-ESITTELYAINEISTO

OAS-04052022-Lepaan suunnan OYK

Kuulutus: Poransaaren asemakaavan muutos

Asemaakaava-alue sijaitsee Hattulan Parolan taajaman ja Vanajaveden vesistön itäpuolella. Alueelle kuljetaan Aulangontien (yhdystie 3053) kautta. Suunnittelualueeseen kuuluu Poransaaren alue, Poransaarenlahden pohjois- ja itäpuolisia alueita sekä voimassa olevan asemakaavan mukaista Vanajaveden vesialuetta. Poransaaren alue ja Poransaarenlahden pohjoispuolinen alue ovat pääosin rakentuneita omakotitaloalueita sekä virkistys- ja metsäalueita.

Asemakaavan muutoksella ajantasaistetaan pääosin vuodelta 1987 oleva Poransaaren alueen asemakaava. Kaavamuutoksella selvitetään myös mahdollisuudet vanhojen asuinrakentamisalueiden täydennys- / lisärakentamiseen.

Poransaaren asemakaavan muutosehdotus on MRL:n 65§:n ja MRA:n 27§:n mukaisesti nähtävillä Hattulan kunnan verkkosivulla osoitteessa: https://www.hattula.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ Kaavaehdotus on nähtävillä myös Hattulan kunnan virastossa (os. Pappilanniementie 9, Hattula) työpäivinä klo 9-15 ajalla 16.5.-17.6.2022. Muistutuksen kaavaehdotuksesta voivat esittää ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisulla on vaikutusta ja kaikki kunnan jäsenet. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: toimisto.tekninen@hattula.fi tai osoitteeseen Hattulan kunta, kaavoitus Pappilanniementie 9, 13880 HATTULA viimeistään 17.6.2022 klo 15:00.

Hattula_Poransaaren akm_kaavaehdotus_12.4.2022

Hattula_Poransaaren akm_selostus+liitteet 1-5_ehdotus_12042022

Elinvoimalautakunta 27.4.2022

Kuulutus: Kuhamajan ranta-asemakaava

Kuhamajan ranta-asemakaavan kaavaehdotus

Kuhamajan ranta-asemakaavan valmistelu on edennyt ehdotusvaiheeseen. Elinvoimalautakunta
päätti 22.2.2022 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.

Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa Kuhamajan alue kaavallisesti loma-,
matkailu- ja asuntovaunualueeksi. Kaavalla turvataan alueella olevien rakennusten
rakennusoikeus ja osoitetaan lisärakennusoikeutta alueen toiminnan kehittämiseen
tulevaisuudessa. Lisäksi tavoitteena on turvata kaavallisesti alueen ympärivuotisessa
käytössä olevat asuntovaunu- /asuntoautopaikat sekä venesatama-alueen toiminnot.

Ranta-asemakaavan kaavaehdotus, kaavaselostus ja valmisteluvaiheen palauteraportti
ovat MRL:n 65 §:n mukaisesti nähtävillä Hattulan kunnan verkkosivulla osoitteessa:
https://www.hattula.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ Kaavaehdotus
on nähtävillä myös Hattulan kunnan virastossa (os. Pappilanniementie 9, Hattula)
työpäivinä klo 9-15 ajalla 15.3.-14.4.2022.

Muistutuksen kaavaehdotuksesta voivat esittää ne, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin ratkaisulla on vaikutusta ja kaikki kunnan jäsenet. Kirjalliset muistutukset
tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: toimisto.tekninen@hattula.fi tai osoitteeseen
Hattulan kunta, kaavoitus Pappilanniementie 9, 13880 HATTULA viimeistään
14.4.2022 klo 15:00.

HATTULAN KUNTA
Elinvoimalautakunta

Kuhaamaja-kaavaehdotus-kartta määräyksineen-evltk22022022
Kuhamaja-kaavaehdotus-selostus-liitteineen22022022
Kuhamaja-luonnosvaiheenPalauteraportti-evltk22022022

Kuulutus: Vihtolan (Sattulan) asemakaava

Vihtolan (Sattulan) asemakaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos

Asemakaavan laatiminen perustuu Hattulan kunnanhallituksen hyväksymään kaavoitussopimukseen
alueen kaavoituksesta. Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa erillis-, yhdistettyihin
ja rivitalomuotoisiin rakennuksiin perustuva ”50+” asuin- ja vapaa-ajan asuinalue, jolle sijoittuu
n. 20-30 asuinrakennusta. Rakennuksiin voi sijoittua yksi tai useampia asuntoja rakennusta
kohden. Kaava-alueelle sijoitetaan myös mahdollisuus palveluasumiseen tarkoitetulle
rakennukselle tai suuremmalle asuinrakennukselle, jonka tiloissa on mahdollista tuottaa palveluja
alueelle.

Asemakaavan valmistelu on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaava-asiakirjoihin on mahdollisuus
tutustua kunnan verkkosivuilla. Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä myös Hattulan kunnan
virastossa, os. Pappilanniementie 9, Hattula, työpäivinä klo 9-15 ajalla 15.2. – 15.3.2022.
Selvitykset täydentyvät kevään 2022 aikana.

Asemakaavaa esitellään yleisölle torstaina 3.3 klo 17:00 Hattula Golfin tiloissa, Hattulantie
547. Tilaisuudessa noudatetaan koronatilanteesta johtuvia viranomaisten ohjeita.

Mielipiteensä valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta voivat esittää ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin ratkaisulla on vaikutusta ja kaikki kunnan jäsenet. Kirjalliset
mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Hattulan kunta, kaavoitus Pappilanniementie 9,
13880 HATTULA tai sähköpostitse: toimisto.tekninen@hattula.fi viimeistään 15.3.2022 klo
15:00.

HATTULAN KUNTA
Elinvoimalautakunta 25.1.2022

VIHTOLA-asemakaavaluonnos-OAS09022022
VIHTOLA-asemakaavaluonnos-kartta-määräykset09022022
VIHTOLA-asemakaavaluonnos-kaavaselostus09022022

 

Kuulutus: Pukarojärven tonttia 82-405-3-54 koskeva ranta-asemakaava muutos

Ranta-asemakaavan muutos koskee Hattulan kunnan Ihalemmen tilaa Torppa 82-405-3-54. Muutosalueen pinta-ala on 2,964 ha. Alueella on voimassa Sotkajärvi-Pukarojärven ranta-asemakaava, jossa kyseiselle Torpan tontille 82-405-3-54 on osoitettu yhteisrantaisten loma-asuntojen korttelialue, jolla sijaitsee kolme rakennuspaikkaa.

Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on siirtää kaksi loma-rakennuspaikkaa rantaviivaan liittyväksi siten, että alueella sijaitseva muiden kulttuuriperintökohteiden alue säilytetään nykyisessä tilassaan. Samalla rakennuspaikkojen lukumäärä vähennetään kahteen. Historialliseen peltoviljelykseen liittyvät kiviröykkiöt osoitetaan kaavassa säilytettävänä alueena. Ranta-asemakaavan muutoksella tasaistetaan myös ranta-asemakaavan rakennusoikeudet kunnassa käytetylle tasolle.

Ranta-asemakaavan valmisteluaineisto sekä ranta-asemakaavan luonnos ja -kaavaselostus ovat nähtävillä MRL:n 62 pykälän mukaisesti Hattulan kunnan verkkosivulla osoitteessa: https://www.hattula.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ Kaava-asiakirjoihin on mahdollisuus tutustua myös Hattulan kunnan virastossa (os. Pappilanniementie 9, Hattula) työpäivinä klo 9-15 ajalla 1.11. – 3.12.2021.

Mielipiteensä hankkeesta voivat esittää ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisulla on vaikutusta ja kaikki kunnan jäsenet. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Hattulan kunta, kaavoitus Pappilanniementie 9, 13880 HATTULA tai sähköpostitse: toimisto.tekninen@hattula.fi viimeistään 3.12.2021 klo 15:00.

Valmisteluaineisto:

Ranta-asemakaavan laatijana toimii:
Arkkitehtitoimisto Casagrande Laboratory Center of Urban Research Oy
Marco Casagrande, arkkitehti SAFA
Merimiehenkatu 36 C 522
00150 Helsinki,
Puh 050 3089166, marco.casagrande@casagrandelaboratory.com

Lisätiedot:

Ranta-asemakaavan laatijat: Marco Casagrande, puh 050 3089166
sähköposti: marco.casagrande@casagrandelaboratory.com

Litoja Oy, Mika Leivo, 050-555 2151, mika.leivo@iki.fi

Hattulan kunnassa yhteyshenkilönä toimii maankäyttöasiantuntija Heikki Pusa, p. 050 301 3683, heikki.pusa@hattula.fi

HATTULAN KUNTA

Elinvoimalautakunta 19.10.2021

Kuulutus: Poransaaren asemakaavan ajantasaistaminen

Poransaaren asemakaavahankkeen valmisteluaineisto oli nähtävillä 14.1.2021 – 26.2.2021. Asemakaavan luonnoksesta annetut mielipiteet ovat kunnassa käsiteltävinä ja kunta vastaa niihin käsittelyn jälkeen. Asemakaava-alueen kulttuuriympäristöselvitys valmistui syksyllä 2021. Kaavaehdotus tulee nähtäville keväällä 2022.

Kaavaluonnosaineisto:

Poransaaren akm-luonnos kaavaselostus (29092020)

Poransaaren akm luontoselvitys 2020

Poransaaren akm OAS (29092020)

Poransaaren akm kaavamääräykset 29.9.2020

Poransaaren akm kaavaluonnoskartta 29.9.2020

Poransaari_akm_kulttuuriympäristöselvitys_05082021

 

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram