Siirry sisältöön

Rakennusjärjestys ja rakennusvalvontamaksut

Hattulan rakennusjärjestys

Kunnavaltuusto hyväksynyt 14.11.2012 (§ 44)

SISÄLLYS                                                                       

I LUKU
YLEISTÄ         …………………………………………….………………… 4

1 § Rakennusjärjestyksen tehtävä
2 § Kunnan rakennusvalvontaviranomainen
3 § Rakentamistapaohjeet

II LUKU
ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
RAKENNETTAESSA ……………………………………………………………………………….. 5

4 § Suunnittelutarvealue
5 § Rakennuspaikka
6 § Rakentamisen määrä
7 § Rakentaminen ranta-alueilla
8 § Rakennuksen etäisyys naapurista, yleisestä tiestä sekä rautatiestä

III LUKU
RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN  ………………………………………………………… 10

9 §   Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön
10 § Toimenpiteen luvan/ ilmoituksenvaraisuus
11 § Tontin rajan ylittäminen
12 § Tontin sisäisen rakennusrajan ylittäminen
13 § Rakennuksen korkeusasema
14 § Mainoslaitteet ja muut vastaavat laitteet
15 § Osoitenumero
16 § Rakennetun ympäristön hoito ja valvonta

IV LUKU
PIHAMAA  …………………………………………………………………. 17

17 § Pihamaan rakentaminen
18 § Pihamaan korkeusasema
19 § Sade- ja pintavesien johtaminen
20 § Tontin liikennejärjestelyt ja paikoitus
21 § Vajojen ja muiden rakennelmien rakentaminen
22 § Aidan rakentaminen ja kunnossapito

V LUKU
RAKENNUKSEN ELINKAARI …………………………………………………………………………………  21

23 § Rakennuksen käyttöikä
24 § Materiaalivalinnat
25 § Kunnossapito ja korjaaminen
26 § Rakennuksen purkaminen

VI LUKU
JULKINEN ULKOTILA ………………………………………………………………………………..  24

27 § Julkisen ulkotilan määritelmä
28 § Kadut, torit ja muut vastaavat liikennealueet
29 § Julkisen ulkotilan rakennelmat ja laitteet
30 § Puistot
31 § Mastojen rakentaminen
32 § Tapahtumien järjestäminen

VII LUKU
TYÖMAAT   ………………………………………………………………..  26

33 § Työmaan perustaminen, hoito ja purkaminen
34 § Katualueen käyttäminen
35 § Katualueen työlupa
36 § Työmaataulu
37 § Työmaan jätehuolto

VIII LUKU
VESI- JA JÄTEHUOLTO, MAAPERÄ, POHJAVEDET JA MELU ………..29

38 § Vesihuolto
39 § Tonttien jätehuolto
40 § Maaperä ja pohjavedet
41 § Rakentamien tärkeillä pohjavesialueilla
42 § Meluntorjunta

IX LUKU
ASEMAKAAVA-ALUEITA KOSKEVIA LISÄMÄÄRÄYKSIÄ ………..  32
43 § Rakennusoikeuden määrä ja rakennuksen etäisyys naapurista

X LUKU
ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ  ……………………………………………………………  33

44 § Poikkeusten myöntäminen
45 § Tontin ja rakennuspaikan rinnastaminen
46 § Voimaantulo

KÄYTETYT LYHENTEET ………………………………………………….35

 

 

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet

Hattulan kunnanhallituksen hyväksyntä 18.9.2023.
Voimaantulo 18.10.2023.
Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet

Viim. päivitetty 21.11.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram