Siirry sisältöön

Asiakasmaksut

Asiakasmaksujen tulorajat

Perheen yhteenlasketuista kuukausituloista (brutto) vähennetään perhekoon mukainen tuloraja ja jäljelle jäävästä osuudesta lasketaan maksuprosentin (10,7) mukainen maksu.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2024 alkaen 

Tulotiedot tulee toimittaa varhaiskasvatuksen aloituskuukauden aikana. Tulotiedot toimitetaan sähköisesti varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin, eDaisyn kautta. Kunnalla on mahdollisuus käyttää Tulorekisterissä olevia tulotietoja edellyttäen, että huoltajat ovat antaneet siihen suostumuksen. Huoltaja voi antaa myös suostumuksen korkeimman maksun hyväksymiseen, jolloin tuloja ei selvitetä lainkaan. Mikäli tulotietoja ei saada Tulorekisteristä eivätkä huoltajat niitä toimita, asiakasmaksu voidaan määritellä korkeimman maksun mukaan. 

perhe-koko 1.3.2023 
tuloraja/kk 
1.8.2024 
tuloraja/kk 
maksu % 1.3.2023 alin  maksu (28€),  jos tulot 1.8.2024 alin  maksu (30€),  jos tulot 1.3.2023 ylin  maksu (295€),  jos tulot 1.8.2024 ylin  maksu (311€), jos tulot 
3874 4066 10,7 4136 4346 6626 6968 
4998 5245 10,7 5260 5525 7750 8147 
5675 5956 10,7 5937 6236 8427 8858 
6353 6667 10,7 6615 6947 9105 9569 
7028 7376 10,7 7290 7656 9780 10278 

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta on 275 euroa. 

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 311 euroa kuukaudessa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Seuraavan lapsen maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 30 euroa. 

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun tuntisopimuksen (hoidontarve) laajuuden mukaan. Hoitomaksu määritellään hoitosuhteen alkaessa ja aina elokuussa uuden toimintakauden alkaessa. 

Mikäli tulo- ja yhteystietosi muuttuvat, muistathan ilmoittaa niistä ensisijaisesti eDaisyn kautta tai varhaiskasvatus.toimisto@hattula.fi 

Maksuperusteet

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perheen tulot

Perheen tuloina huomioidaan lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Maksun perusteena oleviin tuloihin lasketaan mm.:

 • bruttotulo (viimeisin palkkalaskelma, josta selviää kertymä kuluvalta ja edelliseltä vuodelta)
 • lomaraha
 • ammatin- ja liikkeenharjoittamisesta saatu henkilökohtainen tulo
 • eläketulot
 • elatusavut ja elatustuet
 • päivä-, raskaus- ja vanhempainraha
 • työttömyyskorvaukset
 • muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot sekä pääomasta että muusta omaisuudesta saatavat bruttotulot (esim. vuokratuloista vähennetään yhtiövastike)
 • ylityöt, vuorolisät
 • omaishoidontuki
 • ansiotuloa korvaavat päivärahat ja muut tulot, ammattikoulutusraha ja monimuoto-opiskelijan ansiot
 • luontaisetu
 • yrittäjäraha

Tuloista vähennettävät maksut:

 • Suoritetut elatusapumaksut, joista on toimitettava selvitys viimeisen kuuden kuukauden ajalta.
 • Rahana maksettu syytinki.

Yksityisyrittäjän tulot:

 • Yrittäjän tulojen selvittämistä varten tarvitaan Yrittäjän tuloselvitys-lomake liitteineen
 • Yrittäjillä tulona voidaan ottaa huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain määrää ennakkoperinnän laskemisperusteissa.

Tuloina ei oteta huomioon:

 • lapsilisä
 • asumistuki
 • vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
  • sotilasavustus
  • rintamalisä
  • opintoraha
  • aikuiskoulutustuki
  • opintotuen asumislisä
  • opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset (eräin poikkeuksin)
  • perhehoidon kustannusten korvaukset
  • lasten kotihoidontuki
  • kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
  • toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
  • kansaneläkelaitoksen kuntoutus-etuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaista ylläpitokorvausta
  • julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta.

Maksua määritellessä huomioidaan koko vuoden bruttotulokertymä (esim. palkkalaskelma ajalta 1.1.-31.7., jakajana käytetään 7) sekä osuus lomarahasta. Ylityöt ja palkanlisät otetaan huomioon bruttotuloissa.

Kuukausimaksu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8. – 31.7.) aikana.

Maksuton kuukausi on heinäkuu. Mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut 1.9. tai sen jälkeen, peritään maksu kuitenkin myös seuraavan vuoden heinäkuulta.

Hattulaan muuttavan asiakasperheen tulee ilmoittaa, sähköpostitse varhaiskasvatus.toimisto@hattula.fi mikäli lapsi on ollut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa toisessa kunnassa edellisen vuoden elokuusta alkaen, niin perhe on oikeutettu maksuttomaan heinäkuuhun.

Maksu laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen kotiin postitettavalla laskulla. Halutessaan huoltaja voi muuttaa maksun verkkopankki-laskuksi. Tarvittaessa laskut voidaan ulosmitata ilman erillistä päätöstä.

Maksua määrättäessä perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Varhaiskasvatuksen maksu on jäljelle jäävästä tulosta maksuprosentin mukainen summa (100%). Jos kuukausimaksu jää alle 28 euron, sitä ei peritä.

Sovittujen hoitoaikojen ylitys:

 • Jos maksupäätöksen mukaisia tunteja varataan ja/tai käytetään yli sovitun tuntirajan, peritään maksu seuraavan tuntirajan mukaan em. taulukon mukaisesti.
 • Mikäli ylitys tapahtuu kahtena (2) peräkkäisenä kuukautena, maksu kolmannesta kuukaudesta alkaen on ylityksen mukainen

Perheen koko, tulorajat, maksuprosentit ja bruttotulot maksulle:

Tuntisopimuksen vaikutus kuukausimaksuun

Varattujen tuntien enimmäismäärä / kkMaksuprosentti tulojenmukaisesta maksusta
enintään 80 t40 %
81 – 120 t60 %
121 – 146 t80 %
147 – 220 t100 %

Mikäli lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenteri-kuukauden, maksu määräytyy toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaisesti.

Maksupäätös

Varhaiskasvatusmaksusta annetaan asiakkaalle maksupäätös, joka on voimassa toistaiseksi. Maksupäätöksestä ilmenee jokaisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu ja maksun alkamispäivä.

Tulotiedot on toimitettava hoidon aloituskuukauden aikana. Mikäli selvitystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, varhaiskasvatuksesta määritellään korkein maksu, joka muutetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin tulotiedot tai muu vastaava selvitys on toimitettu. Korkeimman maksun ja tuloselvitykseen perustuvan maksun erotusta ei palauteta.

Jos maksupäätöksessä on virheellinen tieto, asiasta tulee viipymättä ilmoittaa maksupäätöksen tehneelle toimistosihteerille tai sähköpostiin varhaiskasvatus.toimisto@hattula.fi, jotta virhe voidaan korjata ennen laskutusta.

Poissaolot ja maksuttomat kesäkuukaudet

Poissaolojen vaikutus maksuun

Maksullisiksi päiviksi lasketaan myös lapsen sairaus- ja muut poissaolopäivät. Lomapäivät (esim. kesä-, syys-, joulu- ja talviloma) eivät pienennä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksua.

Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä.

Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua peritä lainkaan. Samoja sairaspäivien lukumääriä sovelletaan myös lapsilla, joiden maksu määräytyy tuntiperusteisen maksun mukaan.

Kun lapsi on muun syyn kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.

Maksuttomat kesäkuukaudet

Perhe saa kesä- ja heinäkuun maksuttomana, jos lapsi on poissa sekä kesä- että heinäkuun kokonaan. Heinäkuu on joka tapauksessa maksuton, jos hoitosuhde on aloitettu edellisen vuoden elokuussa tai aiemmin. Kesä- ja heinäkuun poissaolosta on ilmoitettava 30.4. mennessä eDaisyn hoitoaikavarauksessa.

Linkit

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016

Yrittäjän tuloselvityslomake

Maksulaskuri

Tulorekisteri

E-lasku

Viim. päivitetty 20.6.2024
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram