Siirry sisältöön

Hattulan kunnan kehitysyhtiö

Kunnanhallituksen tiedote 6.3.3023

 

Hattulan Kehitysyhtiö ilmoitettiin kaupparekisteriin 26.10.2021. Yhtiö on Hattulan kunnan täysin
omistama ja sen tehtävä on kunnan elinvoiman kehittäminen. Alkuvaiheessa 25.10.2021
kunnanhallitus valitsi neljän hengen poliittisen ohjausryhmän edistämään kehitysyhtiön
perustamista siihen asti, kunnes hallitus on valittu.

Hattulan kunnanhallitus nimitti 20.12.2021 yhtiön hallituksen jäseniksi kunnan elinvoimajohtajan
sekä kolme valtuutettua. Myöhemmin hallitusta täydennettiin politiikan ulkopuolisilla jäsenillä.
Kokouspalkkioksi päätettiin 50 euroa per kokous.

Yhtiön hallitus valitsi Petri Laineen toimitusjohtajaksi, missä tehtävässä hän aloitti keväällä 2022. Sitä
ennen hän oli toiminut kehitysinsinöörin tehtävässä.

Toimitusjohtaja Laine erosi tehtävästä 2.2.2023, koska katsoi etteivät kehitysyhtiöön asetetut
odotukset olleet selkeitä ja yhteisesti hyväksyttyjä eikä hän saanut työssä tarvittavaa tukea. Yhtiön
hallituksen jäsenet erosivat yhtä lukuun ottamatta 10.2.2023 omistajaohjaukseen liittyvän
luottamuspulan vuoksi. Jäljelle jäänyt hallituksen jäsen ilmoitti erostaan 28.2.2023.

Tällä hetkellä toimitusjohtajan sijaisena toimii kunnan talous- ja henkilöstöjohtaja Pekka Karvonen ja
hallituksen ainoana jäsenenä vt. kunnanjohtaja Pekka Järvi. Hallituksen varajäsen on vt.
hyvinvointijohtaja Jari Wihersaari.

 

Yhtiön liiketoimintasuunnitelma

Yhtiön liikeidea on tuottaa liiketoimintaosaamiseen pohjautuvia innovaatioita ja kehitysaloitteita
kunnan palvelujen kehittämiseen ja uuden verkostoliiketoiminnan käynnistämiseksi. Toiminnan
avulla voidaan olla mukana synnyttämässä kuntaan uutta liiketoimintaa sekä tavoitella julkista
innovaatiorahoitusta resursoinnin varmistamiseksi. Verkostoitumiseen pohjautuva toimintamalli
mahdollistaa arvonluonnin sekä arvonjakamisen liike-elämän kanssa, mikä edistää laaja-alaisen
yhteistyön ja elinvoiman kehittymistä kunnassa.

Suunnitelman mukaan kehitysyhtiö tuottaa liiketoiminta-aloitteita yhteistyössä liike-elämän
edustajien kanssa. Ensisijaisesti mukaan tavoitellaan paikallisia yrittäjiä, mutta liiketoiminta ei
kuitenkaan rajoitu kunnan maantieteellisiin rajoihin. Liiketoiminta-aloitteet tuodaan yhtiön
hallitukselle, joka käsittelee ne ja päättää niiden eteenpäin viemisestä.

 

Liiketoiminta-aloite, ruokapalvelut

Hattulan kunnanvaltuusto asetti talousarviossa kehitysyhtiön tavoitteeksi kunnan tukipalvelujen
tulevaisuusratkaisun kehittämisen vuoden 2023 aikana.

Kehitysyhtiö suunnitteli vaihtoehtoa, missä ruokapalvelut olisi siirretty kunnan perustamaan
yhtiöön, jonka omistuspohjaa olisi voitu jatkossa laajentaa. Suunnitelmissa oli muun muassa
mahdollistaa ruokapalveluiden työntekijöiden tulo yrityksen omistajiksi. Kyseistä yhtiötä ei ehditty
perustaa.

Ruokapalveluiden yhtiöittämismalli suunniteltiin yhdessä kunnan tilintarkastuksesta vastaavan BDOyhtiön kanssa, joka laati asiasta raportin. Elinvoimalautakunta tilasi ja maksoi raportin toiminnan
juridisten perusteiden varmistamiseksi.

Kyseinen raportti käsiteltiin kehitysyhtiön hallituksessa 23.9.2022 ja sen pohjalta päätettiin
valmistella pohjaesitys kunnan päätösmenettelyyn. Asia ei kuitenkaan edennyt näin pitkälle.
Ruokapalveluiden yhtiöittäminen on tällä hetkellä epätodennäköinen vaihtoehto. Jäljellä olevat
päävaihtoehdot ovat ulkoistaminen tai jatkaminen nykyisellä mallilla. Elinvoimalautakunta arvioi
kokouksessa 14.6.2022, että nykyinen toimintamalli on epätaloudellinen.

 

Liiketoiminta-aloite, energiahankkeet

Uusi ilmastolaki vaatii, että kunnalla on ilmastosuunnitelma, joka tukee Suomen tavoitetta olla
hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamisen edistämiseksi kehitysyhtiö
laati energiahankkeiden liikeidean, joka esiteltiin 2.11.2022 yhtiön hallitukselle. Tavoite oli rakentaa
Hattulaan aurinkovoimaa ja siihen liittyvät esiselvitykset tehtiin energia-alan ammattilaisten kanssa.
Seuraavana oli tarkoitus tuoda liikeidea ja rahoitusvaihtoehdot kunnan toimielinten käsiteltäväksi.
Nyt tämä hanke on pysähtynyt. Huom! Julkisuudessa käsitelty Forus Oy:n hanke on eri ja se etenee.
Liiketoiminta-aloite, kunnan toimitilat

Kehitysyhtiön hallitukselle esiteltiin niin ikään 2.11.2022 kunnan toimitiloja lisäävä hallihanke.
Tarkoitus oli lisätä kunnan alueella toimitiloja, joita yrittäjille olisi voitu vuokrata. Samassa
yhteydessä oli tarkoitus ratkaista nuorisotilan puute, yläkoulun puutteelliset taito- ja taideaineiden
opetustilat sekä tarjota tilaa myös erilaiselle kerho- ja yhdistystoiminnalle. Yhtiön hallitus hyväksyi
ajatuksen ja seuraava vaihe olisi ollut hankkeen vieminen kunnan toimielinten käsiteltäväksi. Nyt
tämä hanke on pysähtynyt.

 

Talousasioista

Kunnanvaltuusto myönsi 2021 yhtiölle alkupääomaksi 200 000 euroa. Samalla tavoitteeksi asetettiin
toiminnan vakiinnuttaminen ja omavaraisen taloustilanteen saavuttaminen kahdessa vuodessa.
Myönnetystä summasta 100 000 euroa on tähän mennessä yhtiölle osoitettu.

Tilitoimiston tuottaman raportin mukaan yhtiön menot olivat 6.9.2021-31.12.2022 yhteensä
87 534,95 euroa. Tästä palkat sivukuluineen olivat 73 854,34 euroa. Muut kulut ovat.
a. Neuvottelu- ja kokouskulut 120,34 euroa,
b. Toimistokalusteiden hankinta 1195 euroa,
c. Edustuskulut 65,60 euroa,
d. Tilitoimistokulut 651,86 euroa,
e. Nettikulut, IT-hankinnat, kotisivujen kehitys ja muut kulut 11 647,81 euroa.
Kehitysyhtiön tilintarkastus toteutetaan osana konsernin tilintarkastusta.

 

Lopuksi

Kehittyvän organisaation on arvioitava toimintansa tuloksellisuutta sekä oikeellisuutta. Hattulan
Kehitysyhtiö Oy:n matka on ollut haasteellinen ja siitä saadut kokemukset on kerättävä, jotta asiat
voidaan jatkossa tehdä paremmin.

Kehitysyhtiön tavoitteet olivat ja ovat edelleen hyvät, mutta tässä tilanteessa toiminnan jatkuminen
ilman väliselvitystä ei ole mahdollista.

Kunnanhallitus päätti 6.3.2023 teettää ulkopuolisella taholla selvityksen kehitysyhtiön alkuvaiheen
toiminnasta. Tavoite on tuottaa suosituksia, joiden pohjalta toimintaa voidaan kehittää. Käytännön
toteuttamisesta vastaa työryhmä Anne Riihilahti (pj), Hanna Jokinen ja Seppo Kopra. Hankintapäätös
tehdään viranhaltijapäätöksenä edellä mainitun työryhmän suosituksesta. Selvitys pyritään
esittelemään kunnanhallitukselle maaliskuun aikana.

Lisätietoja antaa vt. kunnanjohtaja Pekka Järvi.

 

Viim. päivitetty 5.10.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram